Програми за обучение

Програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Всички програми са одобрени със заповед № РД 09-2762 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката.

 

Програма 1: Позитивно развитие на детската личност в предучилищна възраст

Кратко описание
Повишаване на компетентността на педагозите в детските градини допринася в изключителна степен за развитието на физическите, познавателни, социално-емоционални и езикови умения на децата още в предучилищна възраст. Програмата е насочена към повишаване на качеството на педагогическият процес в детската градина като се отчита индивидуалното развитие на детето в ранна възраст. Участниците ще се запознаят с базисни теоретични конструкти за развитието на детето в предучилищна възраст. Ще бъдат дискутирани и социалните фактори, които влияят на педагогическия процес. В съдържанието на програмата са включени важни теми като: 1.Каква е ролята на възрастния и педагога при тази детска възраст – какво означава да носиш отговорността и как това се съотнася към жизнените потребности на детето, как преподавателят (възрастният) успешно да изпълняват ролята си – конкретни практически измерения. 2.Управление на педагогическия процес (структура и алгоритъм на педагогическото общуване) съобразно особеностите на детското психосексуално и физическо развитие – показатели за развитието и как да се проследяват, защо детето изостава, какви са проблемите на възрастта, какви може да са евентуално проблемите в семейството, как да се диагностицира семейната среда – признаци, симптоми и т.н. Предвижда се практическа работа по казуси и усвояване на успешно и приемливо поведение на педагога. 3.Запознаване с ролите на детето – соматични, психодраматични, социални и др.
Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Презентация
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена
Обучители: Петър Цикалов, Трендафил Меретев

Програма 2: Произход и същност на агресивното и девиантното поведение при ученици от 1. до 7. клас. Стратегии за справяне

Кратко описание
Програмата обхваща теоритична и практическа част. Теоритичната част включва разискване на темите: 1. Генезис и същност на агресивното и девиантното поведение. Аналитични теории за зараждането му: Мелани Клайн, Уиникът, Фонаги. Ранно детство, семейна среда. 2. Социални фактори, предпоставящи развитието на агресивно и девиантно поведение. 3. Как да се избегне ретравматизирането на децата с отклоняващо се поведение, за да се прекъсне оформянето на престъпен профил на развиващия се индивид. Практическата част обхваща работа по: 1. Изследване на груповата динамика в класа за ранно установяване на агресивни и девиантни нагласи сред учениците. 2. Стратегии за справяне с агресивно и девиантно поведение: 2.1. Работа с детето и с класа; 2.2. Работа с родителите; 2.3. Форми за въвеждане на регулативни норми от страна на училищната администрация. 3. Регулиране на стреса и фрустрацията, произтичащи от работата с класа, в който има деца с агресивно и девиантно поведение: 3.1. Разбирането за произхода на проблема ограничава фрустрацията от усещането за липса на контрол, което редуцира причините за професионално прегаряне; 3.2. Изграждане на умения за кооперативни действия и нови подходи при решаване на подобни казуси; 3.3. Индивидуални, креативни подходи за редуциране на работния стрес.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Презентация
Форма на обучение: Присъствена
Обучители: Петър Цикалов, Аделина Тодоровска

Програма 3: Баба ти GOOGLE: класната стая като социална мрежа. Вътрешно-екипни взаимодействия

Кратко описание
Тази програма ще: – стъпи на опитността, натрупана в социалните мрежи като уеб-базирани платформи, насочени към създаването, отразяването и развиването на социалните взаимоотношения между индивиди и групи хора, за да надгради и обогати разбирането на преподавателите за динамиката на учебната група във и извън класната стая; – разгледа инструментите за комуникация, предлагани от социалните мрежи (като споделяне на лична информация, авторски съдържания и контакти през личен профил, на стената, в чата и със смяна на статуса във ФБ например, и изразяването на предпочитания като харесване, следване, сръчкване и т.н.) през призмата на психологията на групите и груповите феномени; – обогати и структурира разбирането за фазите в развитието на учебната група и влиянието им върху развитието на отношенията между участниците, както и специфичните опитности, отркояващи ролята на учителите като водещи групата във всяка една от фазите; – потърси възможни алтернативи на наложилите се практики по (не)използването на груповата динамика в услуга на учебно-възпитателния процес през похвати и техники като загряване, социометрично изследване, ролева игра, даване на обратна връзка и др.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Защита на проект
Форма на обучение: Присъствена
Обучител: Ваня Недялкова

Програма 4: Стресът и справяне със стреса в професията на учителя: Синдром на професионалната умора

Кратко описание
Програмата очертава размерите на едно от най-разпространени заболявания, особено характерно за така наречените “помагащи професии”. Целта е да се разкрият психо-социалните фактори и източници на стрес, да се представят някои от обясняващите го модели и да се покаже важността на собствените нагласи и coping-стратегии за управление и справяне със стреса. Феноменът burn-out бива описан като постепенна загуба на вяра в себе си и контрол над ситуацията. Акцентът тук се поставя върху неговите отделни фази, както и върху начините за превенция – индивидуални, екипни, институционални. От гледна точка на институционалните и групови форми на снемане на стреса програмата предлага технологии за работа в екип от професионалисти като работа с критичен инцидент, учене от опит в група, рефлексивни практики за изучаване на собствената професионална роля, практикуване на менторство по отношение на новите служители и др. Тези технологии се прилагат в редица страни с цел повишаване на качеството на работа сред специалистите, обмен на опит между тях в подкрепяща и неконкурентна среда, идентификация със собствената роля и развиване на нови умения за себепознание и усъвършенстване. Екипността и непрекъснатото целеполагане, като част от тези модели на работа, съдействат за преодоляване на преживяванията за професионално прегаряне. Програмата насърчава собствената креативност и стимулира мотивацията на специалистите чрез разкриване и подкрепа на техните силни страни и интереси.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Тест
Форма на обучение: Присъствена
Обучители: Антоанета Матеева, Иван Иванов

Програма 5: Агресията и тормозът между деца: ефективни модели за работа с групата или класа

Кратко описание
Програмата за действие срещу агресията и тормоза между деца има за цел да предотварти и да се противопостави на този тип отношения между деца и юноши в училищна среда. Програмата предлага модели за работа не само с жертвата или насилника в ситуацията на тормоз, а главно с третата страна – наблюдателите на тормоза. Изведени са различни видове наблюдатели и тяхната роля в насърчаването на ситуациите на тормоз. Показан е смисълът на тормоза като групово делегиране на власт чрез насилие. Предложени са подходи за работа с групата, които да трансформират поведението на третата страна – наблюдателите, в активни защитници на култура на ненасилие и сътрудничество. Теоретичната част на програмата предлага научни постановки за спецификата на агресията и тормоза в детска и юношеска възраст, за културата на отношения в детската група и за управлението на класа и организацията от гледна точка на изграждане на атмосфера на сигурност и сътрудничество. Съдържанието на семинарите включва специфични теми, свързани с тормоза, неговите динамики и последици, както и по-общи теми като тези за чувствата, решаването на проблеми, стратегиите за справяне, уважението, приятелството и просоциалното поведение. Практическата част предлага изпробване на разработени модули за работа с децата по тази тема. Модулите за подготовка на специалистите са разделени на 2 части. Първата част предлага модел за работа с деца от 6 до 11 години, а втората част за работа с юноши от 12 до 18 години.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Защита на проект
Форма на обучение: Присъствена
Обучители: Антоанета Матеева, Цвятко Георгиев

Програма 6: Игрова терапия в детската градина и училището

Кратко описание
Програмата цели осигуряване на допълнителна квалификация на обучаваните специалисти за прилагане на игрова терапия при работа с деца и ученици – подход, широко застъпен в съвременната консултантска дейност, подходящ за приложение при деца в най-ранна детска възраст, но също и при юноши и възрастни. Програмата е насочена към специалисти, които започват своята кариера, развиват своята роля и продължават професионалното си развитие. Квалификацията осигурява теоретични знания и практически умения за подкрепа на професионалната работа с децата. Програмата включва теоретичен обзор, но предимно практическо обучение на специалистите за прилагане на техники от игровата терапия в работата с децата и включва: • Въведение в игровата терапия; • Игровата стая; • Избор на играчки • Практически техники, подходящи за началото на терапевтичния процес; • Техники с приказки; • Рисувателни и арт техники; • Техники за фантазиране, визуализация и релаксация; • Техники за работа с кукли. Участниците в обучението ще получат разработени материали, които ще могат да използват в работата си с родителите и децата. Обучаваните ще завършат обучението с предаване на презентация с описание на случай в рамките на месец след провеждането му. Теоретичното обучение се провежда в присъствени сесии в рамките на два дни, общо 16 часа.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Презентация
Форма на обучение: Присъствена
Обучител: Женя Милушева

Програма 7: Консултиране на тревожни деца и ученици

Кратко описание
Програмата цели осигуряване на допълнителна квалификация обучаваните специалисти за работа с деца и ученици с тревожни разстройства. Програмата е насочена към специалисти, които започват своята кариера, развиват своята роля и продължават професионалното си развитие. Квалификацията осигурява теоретични знания и практически умения за подкрепа на професионалната работа с децата. Програмата включва теоретичен обзор, както и практическо обучение на специалистите, за работата с деца с тревожни разстройства и включва: • Същност на тревожните разстройства, признаци, причини; • Училищна тревожност; • Ранна интервенция и превенция; • Ролята на семейството; • Когнитивно реструктуриране; • Релаксация; • Други техники за работа с тревожност; Участниците в обучението ще получат разработени материали, които ще могат да използват в работата си с родителите и децата. Обучаваните ще завършат обучението с предаване на презентация с описание на случай в рамките на месец след провеждането му. Теоретичното обучение се провежда в присъствени сесии в рамките на два дни, общо 16 часа.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Презентация
Форма на обучение: Присъствена
Обучител: Женя Милушева

Програма 8: Когнитивно-поведенчески техники в училищна среда

Кратко описание
Програмата цели осигуряване на допълнителна квалификация на обучаваните специалисти за прилагане на когнитивно-поведенчески техники при работа с деца и ученици. Когнитивно-поведенческата терапия е метод на работа, основан на доказателства, който има широка популярност в резултат на своята ефективност и бързи резултати. Когнитивно-поведенческата терапия е подходяща за приложение при деца с поведенчески и емоционални нарушения над 7 годишна възраст. Програмата е предназначена за специалисти, които започват своята кариера, развиват своята роля и продължават професионалното си развитие. Квалификацията осигурява теоретични знания и практически умения за подкрепа на специалистите за прилагане на когнитивно-поведенчески техники (КПТ) в работата с децата и включва: • Въведение в когнитивно-поведенческата терапия; • Условия за успеваемост на техниките; • Включване и семейната система; • Приложение на КПТ при работа различни разстройства; • Когнитивно-поведенчески техники при работа в група; Обучаваните ще завършат обучението с предаване на презентация с описание на случай. Теоретичното обучение се провежда в присъствени сесии в рамките на два дни, общо 16 часа.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Презентация
Форма на обучение: Присъствена
Обучител: Женя Милушева

Програма 9: Работа с родители на деца с поведенчески проблеми

Кратко описание
Програмата осигурява знания и практически умения за подкрепа на професионалната работа с родителите и семействата на децата с девиантно поведение. Програмата цели улесняване на специалистите чрез систематизиране на теоретичните достижения и предлагане на опростен набор от стъпки в работата с родителите на децата с поведенчески проблеми. Участниците получават материали, с които да се запознаят преди започване на обучението. Програмата включва теоретично и практическо обучение на специалистите за помагане на семействата: • Да разберат детското проблемно поведение • Да мотивират децата да сътрудничат • Да намалят проблемното поведение • Да изградят подходяща дисциплинираща система без нарушаващи правата на децата наказания • Да подобрят поведението на децата в училище чрез подходяща система от поощрения вкъщи. Участниците в обучението ще получат разработени материали, които ще могат да използват в работата си с родителите и децата. Обучаваните ще завършат обучението с предаване на презентация с описание на случай в рамките на месец след провеждането му.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Презентация
Форма на обучение: Присъствена
Обучител: Женя Милушева

Програма 10: Използване на методиката „Дебати” в класната стая

Кратко описание
В общообразователната програма все още има дефицит на подходи и дейности за повишаване практическите социални умения и критическото мислене на учениците, за развитие на речевите им способности и пълноценно общуване. Недостатъчно е и наличието на методики и учебни предмети, които повишават готовността и уменията на учениците да бъдат ангажирани граждани. Програмата съдейства за раздвиженост на учебния процес и стимулирането на активна позиция и участие на учениците в клас, а оттам и извън училище в живота. Програмата включва темите: Въведение в „Дебати” като образователен метод. Основни елементи и цели на дебатирането в класната стая – ангажиране на учениците с темата, умения за убеждаване и критическо мислене, създаване на предразполагаща атмосфера в клас, изграждане на нови модели за усвояване на знание и не на последно място – забавление. Варианти на формати: обществен форум, спонтанна аргументация, парламентарен дебат, ролеви дебат, симулиран съдебен процес, дебати за развиване на творчество и креативност, дебати по модел на парламента. Вариации на различните формати. Дефиниране на теми за водене на дебати – основни критерии и изисквания. Подготовка на учениците и организация на дебат в класната стая. Включване на публиката в дебатите. Оценяване на дебатите. Използване на методиката „Дебати” по различни учебни предмети. Представяне на различни формати на индивидуални речи. Интерактивни сесии с участниците за генериране на идеи за използване на методиката в учебния процес.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Презентация; Практическо представяне на наученото – различни формати на дебати
Форма на обучение: Присъствена; Частично присъствена
Обучител: Трендафил Меретев

Програма 11: Взаимодействие училище-семейство. Как да подобрим взаимодействието и комуникацията с родителите и учениците

Кратко описание
Програмата “Взаимодействие училище-семейство. Проблеми при взаимодействието с родителите” “улучва” едно от най-големите огнища на напрежение в съвременното образование. Често взаимодействието между двете страни липсва или пък е взаимно негативно, вината и причините за което партньорите обикновено търсят и намират в другия участващ в комуникацията. От този “омагьосан кръг” няма излаз – смесването на съдържателни и лични аспекти превръща всеки опит за израз на различие, говорене за проблем, отсъствие и т.н. в нападение срещу Другия, който от своя страна или резигнира и се чувства неразбран и обиден, или пък отговаря с агресия. Програмата разглежда както междуличностните отношения учител-ученик-родител, така и отношението учител-група/клас в педагогическия процес. Фокусът на програмата е насочен към практическата страна на тези отношения. В казусите и разглежданите случаи се търсят възможности за ново дефиниране на съвместната работа, за подходи, подпомагащи изграждането на “работен съюз” и фактори, насърчаващи реалната комуникация. Представянето на теоретични модели за комуникацията /Хегел, Вацлавик и т.н./ улеснява рефлексията върху собствения опит и търсенето на ресурси за справяне.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Презентация
Форма на обучение: Присъствена
Обучител: Трендафил Меретев, Петър Цикалов

Програма 12: Негативните емоции/чувства в педагогическото общуване – как да се справим с проблема

Кратко описание
Програмата е насочена към повишаване на емоционалната интелигентност на участниците, т.е. как да идентифицират, оценяват и отреагират на емоциите – своите собствени и тези на другите. Програмата подпомага участниците да развият критично и креативно мислене и умения за саморефлексия и отговорно поведение. Теоретичната част на програмата включва базисни знания за структурата и функционирането на психичния живот на човека, а също така и философските възгледи на съвременни автори относно „срещата с другия”, спонтанността и креативността. Практическата част е насочена към усвояване на техники за осмисляне на преживяванията и реалността и правене на конкретен избор тук и сега, който подпомага общуването и реализацията на социалната роля на учителя. Участниците ще повишат уменията си да идентифицират, анализират, отразяват и преработват чувствата, като по този начин ще подобрят педагогическото общуване с учениците.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Презентация
Форма на обучение: Присъствена
Обучител: Трендафил Меретев, Петър Цикалов