Екип

Д-р Ирина Шопова, управител

Магистър по икономика (УНСС), с интереси в областта на образованието и обучението на обучители, консултирането и управлението на проекти.

Аделина Тодоровска

Mагистър по психология (СУ „Св. Климент Охридски“), психодрама-терапевт и водещ на групи за собствен опит, обучителни тренинги и семинари в държавни организации, частни фирми и учебни заведения. С консултантска и терапевтична практика. Съ-учредител на Фондация „Психотерапия 2000“. Член БДПГТ и на УС на Български институт по гещалт терапия.

Д-р Антоанета Матеева

Mагистър по Клинична социална работа (НБУ) и доктор по психо-социални изследвания (Университет на Западна Англия). Преподавател в департамент Здравеопазване и социална работа, НБУ. Консултира и супервизира процеси на развитие и промяна в организациите от публичния сектор, бизнеса, помагащите професии и образованието. Член на ISPSO (Международно общество за психоаналитични изследвания на организациите) и OPUS (Организация за промоция на разбирането на обществото).

Ваня Недялкова

Магистър по Артистични психо-социални практики (НБУ), преминала обучение за психодрама терапевт (Фондация „Психотерапия 2000“) и групов аналитик (SFU). С интереси в областта на обучението, консултирането, психосоциалната работа и в управлението на проекти.

Женя Милушева

Магистър по Детско-юношеска и училищна психология (СУ „Св. Климент Охридски”). Работи предимно с деца и юноши, индивидуално и в група, по проблеми, свързани с детското поведение, тревожност, трудности във взаимоотношенията с връстници, проблеми при управлението на гнева и обучителни трудности.

Д-р Иван Иванов

Магистър по клинична и социална психология (СУ „Св. Климент Охридски“). Индивидуален терапевт и обучител в групово-динамичния подход. С опит като организационен консултант на лидери на НПО и на политически организации. Участвал в редица изследователски проекти в сферата на общностното развитие и институционалните реформи.

Д-р Петър Цикалов

Магистър по Артистични психо-социални практики (НБУ), дипломиран психодрама-терапевт. Член на БДПГТ и БАП, на ЕС на Фондация „За по-добро образование“; съучредител и член на Управителния съвет на Институт ДЕА. Психодрама обучител към Фондация „Психотерапия 2000”. Консултант към Детската академия на науките, изкуствата и спорта. С изследователски интереси в областта на консултиране и психотерапия на деца, възрастни, семейства и родители, тренинги за собствен опит и обучителни психодрама групи.

Трендафил Меретев

Магистър по психология (СУ „Св. КлиментОхридски“). Консултант и мениджър с богат опит в неправителствения и публичния сектор, професионален обучител по ключови компетентности, публична реч, творческо мислене. Работи в полза на личностното, екипното и общностното развитие. Ориентиран към иновативните подходи в образователния процес.

Цвятко Георгиев

Магистьр по право, с професионална квалификация “Психотерапия и консултиране” (НБУ). Медиатор и консултант – психотерапевт, вписан в Единния регистьр на медиаторите към Министерство на правосьдието. С изследователски интереси в областта на наративната психология, анализа на несьзнаваната психична дейност и психодинамика в консултативните, терапевтичните и помагащи практики и професионални дейности.